ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೫ – Kannada Sex KathegaluKannadasexStories

Last part alli Soumya jothe sex madi kelaga bandu nanu Soumya nodtivi ond sex toy banditu Aishwarya ge adana chikki yenu idu anta kelta baitidru
Nanu : chikki yen aytu
Chikki : Kiran ninu sumane iru ninge chool ide adu ok ivlge igle sex madbeku anta sex toys na use madake tarakondidale
Nanu : chikki avlna full vishya yen anta kelu amele baiyodu bedva anta nodana
Chikki : aytu helu aishu yen idu sex toy
Aishwarya : adu frnd kalsidu chikki bday gift anta
Chikki : birthday ge idana yar kodtare idana ache haku
Aishwarya : aytu amma anta adana ache hakake hodlu aga
Soumya : Anna aa parcel na togond baa adali 9 inch du dildo ide nan bestie gift madida pls amma nodidre aste saystale
Nanu : yenu ninge bestie gif kotida aytu iru tartini anta hodaga phone barate amma du
Amma : Kiran car togondu swalpa railway station ge baa navu hogo train route alli accident agi yella vapas kalsidare passangers na
Nanu : aytu amma bartini

Nanu : chikki amma appa vapas bartidare avr train hogake agala ante
Chikki : howda aytu nin hogi karkond baa
Amele nanu Soumya Ibru hogi karkond bandvi aga car alli
Soumya : doddamma yen vapas bandidu amma helidlu inu 3 days illa nivu anta
Amma : adu howdu adre train hogu route alli accident agi yarnu bidtilla jothege navu hogodu late adre amele hogid kelsa agala adike beda amele matte hodre aytu anta vapas bandidu
Soumya : howda ok Anna car na nilsu amma yavdo list kalsidale tarake
Aytu anta car side haki Soumya yella items tandu car dikki alli itlu manege bandmele nodide aishwarya matra idlu chikki terrace alli idale anta nanu chikki ge call madide
Chikki : ahh ahah helu kiran Yen call madidu
Nanu : yenila yel idya chikki
Chikki : ille terrace alli Aishwarya bisakid sex toy na use madi sukha togotide
Nanu : ah tuu chikki tumba halgidira
Chikki : iru rasa bitu bartini anta call itru kelag bandmele
Chikki : yen akka sudden agi train cancel agi vapas bandri hogid kelsa yen aytu
Amma : adu nanu avr hatra phone alli vishya na helde avru aytu problem illa nanu next week bartini nim urige aga kelsa bagge matadana anta
Chikki : howda aytu
Nanu : yen amma adu kelsa
Amma : adu navu ond mane togondivi adrudu tax yeno problem agide adike jasti yenu problem illa
Nanu : oh ada chikki helidlu mane vishya na
Amma : yene ivnge yella helidya
Chikki : illa mane vishya matra
( Adre nange yella gotu anta man hoditare chikki )
Nanu : aytu iga uta madana anta yella uta madi rest madake hogtivi
Nanu matte Soumya nan room ge hogtivi alli Soumya avl bestie jothe yen yen madidlu anta heltale amele ibru hug madkondu malkotivi sanje 4 irbeku nange clg frnds du call bantu anta yedu pick madide aga gotaytu clg inda internship list release agide anta yavdu anta list nodu anta nanu list na open madi nodide aga shock jothe Khushi aytu ade time ge Soumya : yen aytu Anna
Nanu : clg alli internship list hakidare nange next week ninna clg hatra iro company ge internship madake chance sikidre baa chikki ge helana
Nanu Soumya hodvi room lock agitu sound bartitu adike yen aytu anta nan room ge vapas bandu Soumya jothe secret camera na open madide Ibru gu shock chikki matte nan appa sex madtidru
Appa : yene chinnari nan bandaga yar hatra hogide dengskolake Şule munde
Chikki : adu nimma tunne inda 1st bandlu alva aa aishwarya avl frnd yaro sex toy kalsida gift anta adana bisakake helide adana sukha ke use madtide teraace alli
Appa : yene nan irovaga aa toy beka togole mindri yest jana na keytye sule mindri tikka yene heg agide sule tandu aa nin tull Yen hakidru gattige hidkolate ade kane ole maja nin inda sigodu hege 20 minutes avru keydu keydu appa chikki tull olage rasa bitru amele nodidre Soumya batte yella bichi tull olage avl bestie kotida dildo hakodnu mastrubate madtidlu

Next part alli Soumya matte Aishwarya jothe threesome heh aytu anta heltini

Story bagge insta alli dm madi Id @ bike_rider_1291

This story ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೫ appeared first on new sex story dot com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top