ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೬ – Kannada Sex KathegaluKannadasexStories

Last part alli chikki appa sex madodu nodi Soumya dildo use madi rasa bidodana nodi nange mood jasti aytu adike Soumya mole na cheepake start madide
Soumya : ahh uff mmmm ahhaaahh Anna pls keyo nanna amma matte nin appa keyod nodi tumba chool bandide iga tansbeku pls keyo aa mole yest anta cheeptya igle dappa ide amele magu admele aste football agate aste mole bidu tull cheepo tunne kodu cheeptini
Nanu : yene amma kinta jasti chool ninge ide yest tunne hakskondidya tull olage kodu cheeptini Yen Ruchi ne tull du umm yene ist taste ge yen madtya
Soumya : umm haaa ahhh yenila Anna dina ratri aishwarya jothe lesbian madovaga 2 ice cream chocolate haki cheeptivi Ibru Tull na
Nanu : oh avlu lesbian madtala matte yen madtale
Soumya : ninge ond vishya gotilla nam ibru na hostel inda ache hakidare iga sadyake frnd mane alli irodu inu two months aste alva problem illa anta
Nanu : oh howda yake ache hakidu
Soumya : avl bf viagra togondu keyda ivlge chool jasti agi oba junior ida avn tunne 8 inch full clg alli yella tull ruchi nodide nan first avn jothe madidu avn hatra keyskobeku anta avl hodlu jothege nanu karkond hodlu alli boys yella seri ivlna full night keydu morning tumba jana exam miss madi fail adru adike
Nanu : oh yenu ast chool aa mindri aishwarya ge avlna chance sikidre keybeku kane next week nanu nin jothe barbeku frnd ge Ivat call madi helu ond mane hudkake 3 jana irake mane madi alli nanu ninu aishwarya jothege keydu keydu sukha padana
Soumya : aytu anna yen anna 15 minutes aytu inu rasa bitilla bega keyi amele amma yeno special madtini help ge baa anta
Nanu : aytu baa anta tunne haki haki aishwarya na nenskondu keyoke start madide yen maja bantu 30 minutes amele rasa bantu yella avl mukha ke bitte nekidlu bed inda ache bandu washroom ge hogi bande nodidre Aishwarya bandu Soumya tull na cheeptidlu
Aishwarya : anna tunne rasa ruchi chang ide baa anna ond threesome madana
Nanu : yene chool rani college hostel inda ache hakidare ante
Aishwarya : howdu anna bf yeno jasti maja beku anta viagra togondu keyda chool jasti agi boys hostel alli yellaru jothe gangbang madide adike ache hakidru anna 25 jana idru avr jothe sex admele iga pregnant twins gota last week doctor scan madi helidu
Nanu : yene tulli yest tunne beku ninge baa tulli cheepi tunne na ruchi nodu
Aishwarya : anna thanks iga keyana amele nodana pregnancy du anna ice cream tandide alva adana togond bartini anta hogi tandu tull mele haki tunne mele hakidlu swalpa amele ibru cheepake start madidvi 69 allı ade time ge Soumya fresh agtini anta hodlu door open itu bathroom du
Navu chang ice cream na use madi cheepi 15 minutes alli rasa bitvi
Aishwarya : anna baa cowgirl try madana
Nanu : aytu baa anta avlna tunne kursi keyake start madide avl kelage mele anta madi madi keyta idlu tunne na nange 15-20 minutes ago time ge rasa baro tara aytu
Nanu : aishu rasa bartide olage bidoda
Aishwarya : beda anna ice cream ge hakond tinbeku anta alle melt agida ice cream bowl ge tunne hodita rasa na hakondu tunne rasa na kali madidlu ade time ge Soumya bandlu ibru rasa na mix madi ice cream tindru
Nanu : nivu tind mugsi nanu chikki matte amma ge nim jothe hogtini next week anta heli bartini
Anta ache bande batte hakonndu amma matte chikki ge helde internship Aishwarya matte Soumya clg hatra irodu anta Soumya Aishwarya ibru nu nan jothe ond mane madi alli irtini anta permission kelde aytu andru vapas room ge bandu nodide ibru batte bichi ice cream ba body mele hakondu nektidru avrge baidu clean agake heli batte yella pack madide sanje Soumya uta madovaga
Soumya : amma nan frnd ge helidini ond mane hudkake anna office hatra 2 ide adali ond nam frnd avrde property alli irana anta idivi ok na anta
Chikki : hu aytu problem illa badige yest
Soumya : 6 savira namge 5 saku anta helidlu
Chikki : howda ok iga bega uta madi
Amele yella uta madi ratri avr avr room alli malgidvi

Next part alli Aishwarya matte Soumya na hege keydi hosa maneli anta heltini

This story ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೬ appeared first on new sex story dot com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top