ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ತೀಟೆ 5 – Kannada Sex KathegaluKannadasexStories

Hi friends this is vikki. Welcome back to my story. Hegidira elru? olle sukha padtidira ankotini. Ok banni Nan kate shuru madtini last part alli yen ayitu anta nimge gotte ide so munde yenaytu anta heltini.

Nan soole hendti deepa morning Ravi hatra keyiskolta olle maja madtidlu nanu table kelginda yeddu nodtidre avlu nanna nodi seeda bathroom olge hodlu. Avaga nanu Ravi hatra hogi yeno Ravi ista illa anta heli hinge hatte nim atge na ande.

Ravi : hu anna nangu ase ittu but sigtairlilla evaga sikkiro chance yaru badtare.

Me : adu nija hege response madtale Nam soole

R : anna olle adrushta madiya ninu hinta hendti padiyoke tumba chanagi sahakara kodtale. Houdu avla kacha na nine na tandu Nan tunne mele hakiddu

Me : hu nin night baro andre barlilla higadru madli anta nane hakiddu. Sari baa avla hatra hogi ibru ottige hadona soolena anta heli bathroom hatra hodvi. Nanu avnige bayo tara nataka madtidde bathroom hatra hogi. Avlu lock madkondu olge altidlu.

Me : le saku nin nataka muchondu ache bare soole ge huttid soole nin amma na tullu anta kettadagi baiyoke shuru madide. Avlu open madi ache bandlu batte hakondidlu. Tappaytu innondsala hige madalla ri anta aloke shuru madidlu mate. Avaga Ravi anna nande tappu atgedu yenu tappilla yella nannindane nange yenadru madu anda. Adke nanu ninge gottagalla sumniro anta heli Deepa ge alla avneno chikkonu ningadru gottagalva olle soole tara tika yetti kodtidde, innu madu anta bere heltide ninu nijvaglu soole ne Kane ande.

D : ri nangu gottaglilla yeno madbitte inmele higagalla dayavittu yenu madbedi nim kalige biltini anta kal hidkondu aloke shuru madidlu.

Me : nodu idakke ninge shikshe agle beku anta helide.

D : adenu heli Nan ready idini

R : anna avrdenu tappilla anna nange shikshe kodi atge ge yenu madbedi anda

Me : le Deepa shikshe yen gotta ninge

D : NIV yen helidru nanu ready ri tappagide

Me : hagadre ninu ivaga 2 tunne na nin tullige hakobeku

D : ri yen heltidira yen nim matin artha

Me : nodu nin tullana nanu mate Ravi ibru seri keytivi nin madaskobeku

R : anna yen idu

D : ri beda idu agalla

Me : avna obne adre keyiskotiya

D : adu hagalla

Me : hengu alla. Nan helidage madasko illa andre nim Amma ge heltini nin vishayana ande. Avlu nodi yeno tappagide innonda sala higagalla adre 2 tunne jote madaskoloke nange agalla please beda ri idu bittu bere yenadru heli madtini adu alde Niv irovaga 2 tunne hege sadya beda andlu.

Alla Nan irovagle Nan tammana hatra keyiskondiya innu idu sadya agalva agatte adre aa 2 tunne ondu nandu innondu ravidu anta helide avla mukhadalli ontara Kushi kantu. But adanna toraskililla beda ne antidlu finally adu idu heli avlna opside hange Ravi gu force madi opso tara nataka madide avnu ok anda. Deepa sari ayitu adre ibru ottige madbedi ibru admele obru madi andlu. Adanna Nan deside madtini ninu tullu kododu ondu madu ande. Avlu ayitu anta Nan hatra bandu Nan pant bichoke bandlu. Nandalla Ravi du anta heli avn hatra kalasde.

E soole avla hakondid bate na bichi avn hatra hogi avna pant bichi bettale madidlu. Nanu avla hinde bandu avla tikakke Kai inda pat pat anta hodiyije shuru madide. Avlu naralta avn tunne hidkondu alladsoke start madidlu. Amele avna tunne bittu Nan hatra tirgi Nan pant bichi tunne ache tegdu Nan tunnege seeda bayi hakidlu. Chipoke shuru madidlu. Nanu hage avla tale hidkondu avla bayina keyta idde. Ravi avla mole na hichukta idda. Avlu olle maja tagotidlu.

Swalpa hottu admele avlna mele yebsi Ravi room ge karkondu hogi bed mele malgasde. Nanu avla tullige Nan bayi haki chiptide. Ravi avna tunne na Deepa bayalli kottidda. Bayalli tunne chipta kelge nanu tullu chiptidini avlantu sukha padtidlu. Nanu yeddu avla tullige seeda Nan tunne nuggasde avla bayalli Ravi tunne na kachi kirchidlu. Avanu novagi avla yake hidkondu gantalu varegu avna tunne haki force inda tallida avla kannalli neeru.

Nanu avla tullige tunne haki keyoke shuru madidde. Ravi avla mole hatra bandu bayalli hakondu amele avna tunne mole madya ittu ujjida. Avlu tullige joragi hadoke shuru madide. Olle soole tara keyiskotidiya ninu nijvaglu soolene avru duddu tagondu keyiskotare ninu hagne ibru jote keyiskotidiya anta heli full joragi tunne hinde munde madoke shuru madide.

Avlu hahaha ammam hahaha novagtide nidhana mado boli magane gottagalva ninu sariyagi Nan tullu tumsidre nanyake innondu tunne hudaktude helu anta andlu.

Yene chinali soole magale nin amma tullu hada nange baitiya anta tunne ache tegdu joragi tallide avlu hinge 10 sala madide avla tullu kempagaittu. Ayyo nidhana ri amma hahaha abbab yenri ivattu istu joragi keytidira yenagide nimge hhaha ammama ssssss s ss hinge Dina madri hahah ahummmm anta naraloke shuru madidlu. Avaga Ravi Nan kade nodi anna nanu anta kelda

Avaga avla tullinda tunne tegdu nanu bed mele malkonde avlige oil tagoba anta heli adanna tunnege avla tikakke tullige yella hachkondvi. Amele avlu Nan tunne mele avla tika tutu barohage kutkondlu. Nanu nidhana avla tikakke tunne turastide avlige novaytu adru sumne idu tunne full olge hogi varegu tadkondu iddlu. Tunne avla tika olge hodmele ravige helide lo ninu avla tullige tunne haku anta avnu sari anta hakoke banda Deepa beda ri 2 tunne onde sari tadkoloke agalla nivu madi amele avna hatra madaskotini andlu.

Le soole sumne madasko anta heli avlna Nan mele malagaskonde avlu nange bennu madi malagidlu Nan mele Ravi avna tunne ge yenne hachi avla tullige olge hakida. Nanu madovagle avla tullu ondsala rasa bittittu. Ivnu hakid kudle tunne olge hoytu ivlu yeradu thutallu 2 tunne first time e tara anubhava agtide namgu and avligu. Nanu kelaginda avla tika keyoke shuru madide. Keyovagella nidhana mado novagatte antidlu aa kade Ravi avla tullige haki jadiyoje shuru madida. Avlu naralata ache kade keltittu hage naraltiddlu.

Nane punya madini kano 1gandana tunne innondu mindana tunne 2 ottige 2 thutigu hakidira ahhha ammma hahahahaha Dina hinge ottige madro nanna tumba chuli nange anta heltidlu. Nanu ayitu Kane ninu inmele soole agu nange anta heli avla tikakke joragi keyike shuru madide. Ravi kuda joragi madoke shuru madida. Nange rasa barohage ayitu nanu innu jaoragi madi avla tikadalli rasa bittu tunne ache tegdu avla mole chipoke shuru madide.

Avlu ri nivu Dina hige madidre nanu nim tunne bittu bere yar tunne nu hudkalla nivobre Nan tullu tumbsi andlu. Nanu ivnu irtane ande Ravi kuda rasa bitta avla tullalli. Avla tullu rasa tumbi ache bartiittu. Avlu allinda yeddu Nam bedroom ge bandu batte hakondu malgidlu. Nanu avla pakka bandu malgide.

Idu nanu Nan wife mate Nan tamma 3 Jana ottige madiddu. Ivaglu yavagadru time sikre 3 jananu ottige madta irtivi.

Nim anisike abhipraya na tilsi your Vikki.

This story ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ತೀಟೆ 5 appeared first on new sex story dot com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top