ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ – Part 3KannadasexStories

Hii nanu nimma lukki part 1 and part 2 ge response bandide story bariyoke swalpa late aythu kashmisbeku Ella rallu one request plz yaru photo kelbedi so story ge barona sahana idda name na Supriya madiddini nan reader name

Nam Anna madve fix aythu invitation kodtha idvi hage nam Amma Supriya gu ondu kotbittu baro andru nanu happy age feel ade avlna nodbodu antha adru bejar aythu yak Andre avldu joint family so next day invitation kottu barovaga hage avlge invitation kodona antha call madide connect aglilla so nan frnd ge call madi avra mava no thagondu madide switch off banthu amele nan frnd ge helide avnu iru nan thangige call madthini anda nanu sari ande idada 10 minutes ge avle call madidlu

Suraksha : hello elliddiya

Nanu : nim uralle ideeni ande

Suraksha : 1.00 ge ba plz andlu

Nanu : yake ande avlu helthi ba antha call cut madidlu nanu sari antha nàn frnds kodeke hode nan frnd call madi siktha Mane anda illa bere kade ogiddini antha heli manage madide 1.20 ge call madidlu matte

Suraksha : elliddiya

Nanu : frnd manele

Suraksha : baralva

Nanu : barthini 20 minutes ande ok antha call cut madidlu

Nanu avra mane hudukondu ode outside nan goskara wait madtha idlu ode maneli yaru irlilla

Nanu : ellodru ellaru

Suraksha : Ellaru temple GE odru nam husband thotadalli idare kelsadavru bandavre andlu iru tea tharthini antha kitchen ge odlu

Nanu : enu beda ba ande avlu Kel Lilla tea thandu kotlu kudidu side itte astottige avla maglanna malgsidlu

Nanu hug madkonde avlu hug madkondlu

Nanu : idakke na morning barbeda andiddu ande

Suraksha : nagtha sumne idlu

Nanu avla mole iskonke startadide avlu illi beda antha bed room GE karkondu odlu avla mole isktha kachtha idde amele avla saree Ella kittu bettalgiside

Suraksha : thumba gap banthu Alva andlu

Nanu : hu ande sari late yake antha 20 minutes mole jothe aya adi avla thulge nan thunne ittu nugside

Suraksha : novu plz thagi beda andu

Nanu : en agalla sumne ire antha keyoke start madide avlu kanni nir banthu sari antha stop madi olgene itkondu yake nivu NIV madalva ande

Suraksha : nindu nan Ganda kintha doddadu andlu hage nidana hinde munde madtha idde avlu novu hogi enjoy madtha idlu

Nanu : novu kammi aitha ande

Suraksha : hu andlu nanu joragi madtha idde avlu hu hu.. ha ha lakki madu… Amma Amma antha idlu olle mood alli keytha idde nav thumba dina admele meet Ada kushili door akode marthogidvi yaro bandu suraksha suraksha andru namge Baya agoithu yaru antha sudden agi avlu Alle idda nighty hakondu odlu nodidre avra pakkad Mane avru eno beku antha bandidru avru oda mele bandlu

Suraksha : Baya agoithu saku ogu andlu

Nanu : en agalla ba swalpa hottu antha mele elkonde nighty thegdu direct keyoke start madide

Suraksha : nin madovaga nange full suka kodthiya heli gattiyagi hug madikondu leak madidlu nan innu joragi madide pata pata antha sound bartha ittu 15 minutes keydu doggy style alli nilside 5 minutes keydu matte malgisi keyde nangu 5 minutes keyde rasa banthu Avla thullu olgene bitte nandu innu ninthe ittu matte keytha idde

Suraksha : lakki saku bidu yaradru barthare plz andlu

Nanu : ire swalpa hottu antha 5 minutes keyde matte rasa nà avla boobs mele bittu kuthkondu rest madidvi kiss kottu hug madi barla antha time nodide 3.40 agittu

Suraksha : iru nan husband barthare helbittu ogiya andru

Nanu : sari ande hage mathadkondu idvi time 4.30 aythu barlilla nan innondu round madona ande

Suraksha : beda saku agle jasthi madiddiya noitha ide andlu

Nanu : bare inyavaga sigutto chance antha elkondu ode avlu thapskondu kitchen ge odlu nanu hindene hogi hinde inda idkonde avlu novge ople illa nange kopam bandu avla juttu idkondu kelge nukde

Suraksha : em idella agle madlilva saku ogo andlu

Nanu : iga bidthiya ilva madoke ande

Suraksha : nange nov agtha ide plz ogo andlu

Nanu : iga nodu bidu ande

Suraksha : agalla andlu nange kopam bandu kelge elkodu nighty mele thegde thulna muchikondu

Suraksha : nodu lakki plz beda nanu kirchthini andlu

Nanu : enadru madko antha Kai pakkakke eldu nugsbitte

Suraksha : amma…… Ayyu Amma. Lakki lakki antha sumne idlu

Nanu 15 minutes keydu olgene rasa bitte amele

Suraksha : happy aytha antha gattiyagi hug madkondlu evattu maneli yaru illa night nan husband enadru keydre nan kathe aste andlu

Nanu : enjoy made antha ibru hall ge badmele 10 minutes ge avra husband bandru mathadakondu madvege banni antha helde sari andru avra husband side nodovaga avlge kan hodide avlu smile kotlu nanu maneg bande nam Anna madve dina matte keyo adrusta sikthu hege antha next part alli helithini….

Email : [email protected]

Insta I’d : lakki_lakki77 msg madi

This story ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ – Part 3 appeared first on new sex story dot com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top